Taisyklės ir sąlygos

Įvadas
Šiomis standartinėmis interneto svetainės sąlygomis ir nuostatomis, parašytomis šiame tinklalapyje, administruojamas jūsų naudojimasis mūsų interneto svetaine, vaikų žaidimais, pasiekiamais adresu https://maydaybooks.net/.

Šios sąlygos bus taikomos visiškai ir turės įtakos jūsų naudojimuisi šia svetaine. Naudodamiesi šia Svetaine, jūs sutikote priimti visas čia parašytas sąlygas. Jei nesutinkate su kuria nors iš šių standartinių Svetainės sąlygų, privalote nesinaudoti šia Svetaine.

Nepilnamečiams arba jaunesniems nei 18 metų asmenims draudžiama naudotis šia Svetaine.

Intelektinės nuosavybės teisės
Pagal šias Sąlygas, išskyrus jums priklausantį turinį, kids games ir (arba) jos licencijų teikėjams priklauso visos intelektinės nuosavybės teisės ir šioje Svetainėje esanti medžiaga. Mūsų Sąlygos ir nuostatos buvo sukurtos adresu Terms And Conditions Template Generator.

Jums suteikiama ribota licencija tik šioje Svetainėje esančios medžiagos peržiūrai.

Apribojimai
Jums konkrečiai draudžiama atlikti visus toliau išvardytus veiksmus:

skelbti bet kokią Svetainės medžiagą bet kokioje kitoje laikmenoje;
parduoti, sublicencijuoti ir (arba) kitaip komercializuoti bet kokią Svetainės medžiagą;
viešai atlikti ir (arba) rodyti bet kokią Svetainės medžiagą;
naudoti šią Svetainę bet kokiu būdu, kuris daro ar gali daryti žalą šiai Svetainei;
naudoti šią Svetainę bet kokiu būdu, kuris turi įtakos naudotojo prieigai prie šios Svetainės;
naudoti šią Svetainę nesilaikant galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų arba bet kokiu būdu daryti žalą Svetainei arba bet kuriam asmeniui ar verslo subjektui;
užsiimti bet kokia su šia Svetaine susijusia duomenų gavyba, duomenų rinkimu, duomenų gavyba ar kita panašia veikla;
naudoti šią Svetainę bet kokiai reklamai ar rinkodarai.
Tam tikros šios Svetainės sritys yra ribojamos, o kids games gali bet kuriuo metu savo nuožiūra apriboti jūsų prieigą prie bet kurių šios Svetainės sričių. Bet koks naudotojo ID ir slaptažodis, kurį galite turėti šioje Svetainėje, yra konfidencialūs ir jūs taip pat privalote juos saugoti.

Jūsų turinys
Šiose standartinėse Svetainės sąlygose “Jūsų turinys” reiškia bet kokį garso, vaizdo tekstą, vaizdus ar kitą medžiagą, kurią pasirenkate rodyti šioje Svetainėje. Rodydami Jūsų turinį, suteikiate kids games neišimtinę, pasaulinę neatšaukiamą, sublicencijuojamą licenciją naudoti, atkurti, pritaikyti, skelbti, versti ir platinti jį bet kokioje terpėje.

Jūsų Turinys turi būti Jūsų paties ir nepažeisti jokios trečiosios šalies teisių. kids games pasilieka teisę bet kada ir be įspėjimo pašalinti bet kokį Jūsų Turinį iš šios Svetainės.

Jokių garantijų
Ši Svetainė teikiama “tokia, kokia yra”, su visomis klaidomis, ir kids games neteikia jokių pareiškimų ar garantijų, susijusių su šia Svetaine ar joje esančia medžiaga. Be to, jokia šioje Svetainėje pateikta informacija negali būti aiškinama kaip patarimas.

Atsakomybės apribojimas
kids games, taip pat jos pareigūnai, direktoriai ir darbuotojai jokiu būdu nebus laikomi atsakingais už bet kokią atsakomybę, kylančią dėl to, kad naudojatės šia Svetaine, arba bet kokiu būdu susijusią su jos naudojimu, nepriklausomai nuo to, ar tokia atsakomybė kyla pagal sutartį. kids games, taip pat jos pareigūnai, direktoriai ir darbuotojai nebus laikomi atsakingais už bet kokią netiesioginę, netiesioginę ar specialią atsakomybę, kylančią dėl to, kad naudojatės šia Svetaine, arba bet kokiu būdu susijusią su jos naudojimu.

Žalos atlyginimas
Šiuo dokumentu jūs maksimaliai atleidžiate kids games nuo bet kokių ir (arba) visų įsipareigojimų, išlaidų, sąnaudų, reikalavimų, ieškinių, žalos ir išlaidų, bet kokiu būdu susijusių su bet kokių šių sąlygų nuostatų pažeidimu.

Nuoseklumas
Jei kuri nors šių Sąlygų nuostata pripažįstama negaliojančia pagal taikomus įstatymus, tokia nuostata išbraukiama, nedarant poveikio likusioms šių Sąlygų nuostatoms.

Sąlygų keitimas
kids games gali bet kada peržiūrėti šias Sąlygas savo nuožiūra, todėl tikimasi, kad naudodamiesi šia Svetaine reguliariai peržiūrėsite šias Sąlygas.

Perleidimas
kids games leidžiama be jokio pranešimo perleisti, perduoti ir perduoti subrangovams savo teises ir (arba) pareigas pagal šias Sąlygas. Tačiau jums neleidžiama perleisti, perduoti ar perduoti subrangovams jokių savo teisių ir (arba) įsipareigojimų pagal šias Sąlygas.

Visas susitarimas
Šios Sąlygos yra visas kids games ir jūsų susitarimas, susijęs su jūsų naudojimusi šia Svetaine, ir pakeičia visus ankstesnius susitarimus ir susitarimus.

Galiojanti teisė ir jurisdikcija
Šioms Sąlygoms taikomi ir jos aiškinamos pagal af valstijos įstatymus, o jūs pateikiate neišimtinę af valstijos ir federalinių teismų, esančių af, jurisdikciją sprendžiant bet kokius ginčus.